دوره و شماره: دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395 
بررسی سامانه‌ها‌ی چربی‌گیر شهر مشهد و ارائة الگوی مناسب و کارآمد

صفحه 27-35

مهدی کمالی؛ مجید پیروز؛ ناصر عادل پور؛ مسعود روح بخش


شبیه‌سازی عددی جریان دوبعدی نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز درون شهری

صفحه 59-72

امیر ابراهیمی مقدم؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض


مروری بر فرایند تولید هیدروژن به روش شکافت (تجزیة) فوتوکاتالیزوری آب

صفحه 98-111

طیبه احمدپور؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیایی؛ داریوش سالاری