شبیه‌سازی عددی جریان دوبعدی نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز درون شهری

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر، با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت به شبیه‌سازی عددی نشت گاز طبیعی از یک سوراخ کوچک پرداخته‌ایم که بر سطح لوله‌ای در خطوط توزیع گاز طبیعی درون‌شهری ایجاد شده است. هندسه مورد بررسی به‌کمک نرم‌افزار گمبیت طراحی و شبکه‌بندی شده و متان با فرض گاز کامل بودن، گاز طبیعی تلقی شده و جریان آشفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در سوراخ‌هایی با قطر کوچک، سرعت تخلیه به سرعت صوت رسی

کلیدواژه‌ها