درباره نشریه

نشریه مهندسی شیمی ایران(Journal of Iranian Chemical Engineering) به منظور گسترش و ارتقای علم مهندسی شیمی و همچنین رشد و توسعه تحقیقات علمی کاربردی در بین استادان، متخصصان و پژوهشگران و دانشجویان دوره های عالی مهندسی شیمی در ایران و همچنین ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و طرح مسائل و مشکلات صنعت از اسفند سال 1380 به وجود آمده است. نشریه مهندسی شیمی ایران دارای مجوز نشریه علمی بر اساس آیین نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که صاحب امتیاز آن انجمن مهندسی شیمی ایران است. این نشریه از مقالات اصیل پژوهشی و مروری  در همه زمینه های مهندسی شیمی و یا سایر زمینه های تخصصی مرتبط و همچنین مقالات علمی با کاربردهای صنعتی استقبال مینماید. ضمنا"، در صفحات ویژه نشریه از اخبار مربوط به دانشکده های مهندسی شیمی و صنایع فرآیندی در سطح کشور و شناساندن فعالیتهای علمی پژوهشگران ایرانی در مجامع بین المللی نیز استقبال می شود.

دبیرخانه جدید این نشریه با پیگیریهای مستمر در صدد خواهد بود، در بازه زمانی سه ماهه فرایند داوری مقالات تحویلی  را به همت همه جامعه مهندسی شیمی کشور باتمام برساند.

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی شیمی ایران

زمینه علمی: فنی- مهندسی

زبان: فارسی

قطع و اندازه: A4

ترتیب انتشار: دوماهنامه

قالب انتشار :  الکترونیک

نرخ پذیرش مقالات: 0/3

 

 >> این نشریه برای ویراستاری مقالات پذیرفته شده، مبلغی را دریافت می نماید  <<