اصلاح سطوح انتقال حرارت در جهت کاهش مقدار رسوب تبلوری براساس مؤلفه قطبی انرژی سطح

نویسندگان

چکیده

از مشکلات عمده تشکیل رسوب در مبدل‌های حرارتی، می‌توان افزایش افت فشار، توزیع نامناسب جریان، افت انرژی و کاهش بازده حرارتی را برشمرد. امروزه، اصلاح سطوح به عنوان یک روش جدید، مؤثر و سازگار با محیط زیست برای کم کردن میزان رسوب تشکیل شده روی مبدل‌های حرارتی مورد توجه فراوان است. در این روش، انرژی سطح و مؤلفه‌های آن از طریق روکش کردن سطوح در جهت کاهش رسوب اصلاح می‌شوند. در این مقاله، انرژی سطح و دو مؤلفه پخشی و قطبی آن با روش‌های Wu و OWRK محاسبه شده است. محاسبه مقادیر انرژی سطح و مؤلفه‌های آن برای رسوب تبلوری بر روی سطوح مختلف نشان می‌دهد که مقدار رسوب تشکیل شده بر روی سطوح انتقال حرارت با افزایش مؤلفه قطبی کاهش می‌یابد. مقایسه با داده‌های آزمایشگاهی انجام شده در این مطالعه بر روی رسوب کلسیم سولفات نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها