دوره و شماره: دوره 15، شماره 89، بهمن و اسفند 1395 

تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتری‌های سربی- اسیدی نوع H و P

صفحه 6-17

فریده محمودزاده؛ فهیمه رضایی؛ مسعود اصغری؛ آرمین ملازمی


مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم

صفحه 18-34

محسن باهوش؛ سهیلا شکراله زاده؛ اسلام کاشی


بررسی میزان زیست‌توده و محتوای لیپید ریزجلبک‌های بومی در فاضلاب

صفحه 65-73

معصومه محمدی سروستانی؛ رضا قشلاقی؛ محمود اخوان مهدوی