نقد و بررسی پدیده قطبش‌غلظت و آثار آن در مدل‌سازی عملکرد غشاهای بسپاری جداسازی گاز

نویسندگان

چکیده

قطبش‌‌غلظت در فرایندهای غشایی، پدیده‌ای است که بر اثر افزایش تدریجی غلظت ماده با تراوایی کمتر، در نزدیکی سطح غشا و ایجاد گرادیان غلظت تا فاز توده، به کاهش نیروی‌محرکه تراوایی و گزینشپذیری و سرانجام افت عملکرد و بازدهی جداسازی منجر می‌شود. با ورود نسل جدید غشاهای بسپاری با شار و تراوایی بالاتر، اثر قطبشغلظت به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در مدل‌سازی و ارزیابی بازدهی غشاهای جداسازی گاز بیش‌ازپیش مورد توجه قرارگرفته است. در سالهای اخیر، معادلات متعددی توسط محققان مختلف به‌منظور تبیین قطبش‌غلظت و تحلیل آثار آن بر عملکرد جداسازی گاز توسعه‌ یافته‌ است. با توجه به پیچیدگی مباحث مربوط به پدیده قطبش‌‌غلظت، لزوم بررسی و بازنگری عمیق موضوع و ارائه نتایج و جمع‌بندی براساس رویکردی واحد ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از مقاله پیش‌ رو، ارائه اصول نظری، نقد و بررسی مهمترین پژوهش‌های انجامشده درزمینه قطبش‌غلظت، ارائه معادلات حاکم و تحلیل و تفسیر آثار آن در مدل‌سازی عملکرد غشاهای بسپاری جداسازی گاز است.

کلیدواژه‌ها