تحلیل اقتصادی و ارزیابی فرایند تولید همزمان هیدروژن، متانول و توان از زیست توده

نویسندگان

چکیده

مصرف سوخت‌های جایگزین در بخش‌های مختلف انرژی بر، بازدهی بیشتر استفاده از منابع و تخصیص بهینه آنها، امنیت انرژی و توسعه پایدار زیست محیطی نیز را به ارمغان می‌آورد. در این مقاله، فرایندی به‌منظور تولید همزمان متانول، هیدروژن و توان طراحی و بررسی و در این راستا، آثار تغییرات برخی پارامترهای مؤثر بر عملکرد فرایند نشان داده شده است. در فرایند موردنظر در حالت پایه، تولید متانول حدود 16 تن در ساعت، تولید هیدروژن حدود 4 تن در ساعت، میزان توان خالص تولیدی فرایند حدود 45 مگاوات، و سود خالص سالیانه واحد حدود 360 میلیون دلار در سال برآورد شده است که می‌تواند از جذابیت اقتصادی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن تنها هزینه‌های واحد (بدون احتساب سود ناشی از فروش محصولات) که در حالت پایه معادل 40 میلیون دلار در سال است، قیمت تمام شده هر تن متانول معادل 300 دلار، قیمت تمام شده هر کیلوگرم هیدروژن معادل 2 دلار و قیمت هر مگاژول توان حدود 3 سنت بدست می‌آید. این قیمت‌ها با توجه به قیمت‌های روز این محصولات (به ترتیب، معادل 550 دلار به ازای هر تن متانول، 10 دلار به ازای هر کیلوگرم هیدروژن و 10 سنت به ازای هر مگاژول توان) از قابلیت رقابت در بازار برخوردارند.

کلیدواژه‌ها