فرایند پذیرش مقالات

مقالاتی که با رعایت موارد ذکر شده در قسمت چگونگی نگارش مقالات توسط عضو هیئت علمی یا فرد شاغل در صنعت ارسال شده باشند، مراحل زیر را برای بررسی طی نموده و نهایی می شوند:

مقالات در جلسات ماهیانه هیئت تحریریه مطرح می شوند. مقالاتی به دلیل مرتبط نبودن موضوع با الویت های چاپ در نشریه، ضعف علمی، تکراری بودن موضوع و ... مردود می شوند. سایر مقالات تعیین داوری می گردند.(این بررسی حداکثر یک ماه پس از ارسال مقاله انجام می شود).

مقالات ارسال به داوری بر روی وبگاه نشریه به وضعیت "ارسال به داور" و مقالات مردود شده در جلسه به "مردود" تغییر وضعیت می یابند. مسئول مکاتبات با مراجعه به صفحه شخصی و دریافت ایمیل و سایر نویسندگان از طریق نامه ارسالی به پیام نگار(ایمیل) می­توانند از وضعیت مقاله باخبر شوند.

مقالاتی که جوابهای داوری آنها تکمیل شده در جلسه تحریریه بررسی می شوند. مقالات مردود مشخص شده، به "مردود" تغییر وضعیت می یابند، نامه مردود را از طریق ایمیل دریافت می کنند و مسئول مکاتبات می تواند نظرات داوران را با مراجعه به وبگاه مشاهده نماید(این بررسی حداکثر 20 روز پس از ارسال مقاله انجام می شود). مقالات دیگری که نیاز به انجام اصلاحات برای بهبود وضعیت خود دارند به "پذیرش به شرط اصلاح" تغییر وضعیت می یابند و نویسندگان نامه توضیحات لازم برای دریافت نظرات داوران و نحوه ارسال تصحیحات را دریافت می کنند و و مسئول مکاتبات می تواند نظرات داوران را با مراجعه به وبگاه مشاهده نماید و نسبت به ارسال اصلاحات اقدام نماید.(نویسندگان حداکثر 20روز برای انجام تصحیحات فرصت دارند).

وضعیت مقاله پس از ارسال مقاله اصلاحی به "ارسال اصلاحات" تغییر می یابد و نویسنده با تماس تلفنی و برای تسریع روند داوری، با دبیرخانه نشریه تماس گرفته و ارسال فایل جدید را اطلاع می دهد.

مقاله اصلاحی توسط دبیرخانه نشریه به داور نهایی که توسط هیئت تحریریه نشریه مشخص شده است ارسال می شود تا انجام اصلاحات توسط ایشان کنترل شود.(بررسی داور نهایی دو هفته پس از ارسال اصلاحات انجام می شود).

در صورت تایید مقاله از طرف داور نهایی، مقاله به " پذیرش اولیه" تغییر وضعیت می یابد و نویسنده با دریافت نامه از طریق پیام نگار(ایمیل) از وضعیت مقاله خود مطلع شده و همانطور که توسط نامه اعلام می شود، تمام اصلاحات نگارشی مقاله را نهایی نموده و مقاله را ایمیل می نماید.

تبصرهدر صورتیکه داور نهایی تشخیص دهد مواردی نیاز به اصلاح دارد و یا مواردی از اصلاحات توسط نویسنده در نظر گرفته نشده است، اصلاحات به نویسنده برگردانده شده و موارد 3 تا 6 مجدد تکرار می شوند. 

مقاله ارسالی مطابق فرمت نگارشی توسط دبیرخانه بررسی می شود ودر صورت تایید به وضعیت " آماده چاپ" تغییر وضعیت می یابد. در صورت داشتن مواردی از اشکال، موارد با ایمیل به اطلاع نویسنده می رسد و پس از اصلاح نهایی در نوبت چاپ قرار می گیرد. نویسندگان این مقالات نامه وضعیت جدید را از طریق ایمیل دریافت می کنند.نویسندگان در این وضعیت نامه پرداخت مبلغ ویراستاری را دریافت می نماید و پس از ایمیل فیش واریزی مقاله در دست انتشار قرار می گیرد. این مقالات به ترتیب پذیرش در شماره­ های آتی نشریه درج می شوند.

مقالات قبل از درج روی وبگاه نشریه ویراستاری شده و پس از صفحه آرایی و پاره ای اصلاحات برای بررسی و تایید برای مسئول مکاتبات ایمیل می شوند و در صورت تایید به همان صورت بر روی وبگاه درج و در صورت نیاز به اصلاح، تصحیح می شوند.(نویسندگان حداکثر 72 ساعت برای انجام تصحیحات فرصت دارند).