اهداف و چشم انداز

نشریه مهندسی شیمی ایران به منظور گسترش و ارتقای علم مهندسی شیمی و همچنین رشد و توسعه تحقیقات علمی کاربردی در بین استادان، متخصصان و پژوهشگران و دانشجویان دوره‌های عالی مهندسی شیمی در ایران و همچنین ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و طرح مسائل و مشکلات صنعت به وجود آمده است. انتشار مقالات علمی پژوهشی و مروری، مقالات با کاربردهای صنعتی و همچنین اخبار مربوط به دانشکده‌های مهندسی شیمی و صنایع فرآیندی در سطح کشور و شناساندن فعالیتهای علمی پژوهشگران ایرانی در مجامع بین المللی از جمله اهداف مورد نظر انجمن مهندسی شیمی ایران می باشد.

 نشریه دارای مجوز نشریه علمی بر اساس آیین نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که صاحب امتیاز آن انجمن مهندسی شیمی ایران می باشد و به صورت ادواری منتشر و دوره انتشار آن دو ماهانه است. در این مجله مقالات علمی معتبر پژوهشی و مروری در حوزه مهندسی شیمی به چاپ می رسد. بعلاوه در بخش رویدادهای این نشریه، اخبار و اطلاعات مربوط به جامعه مهندسی شیمی، خبرهای آموزشی علمی و پژوهشی مراکز آموزشی مهندسی شیمی و همچنین تحولات در صنایع فرآیندی در ایران و سایر کشورهای جهان انتشار می‌یابد.