اعضای هیات تحریریه

سردبیر

جعفرصادق مقدس

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- پدیده های انتقال استاد، دانشگاه صنعتی سهند

jafar.moghaddassut.ac.ir

مدیر مسئول

نوید مستوفی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- دینامیک سیالات محاسباتی استاد، دانشگاه تهران

mostoufiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا احسانی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی-جداسازی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

ehsanimrcc.iut.ac.ir

مهدی ارجمند

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- زیست فناوری دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

m_arjmandazad.ac.ir

مهدی باریکانی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی-پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.barikaniippi.ac.ir

محمد پازوکی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- زیست فناوری استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی

mpazoukimerc.ac.ir

جعفر جوانمردی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- هیدرات گازی استاد، دانشگاه صنعتی شیراز

javanmardisutech.ac.ir

محمدعلی دهنوی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- مدلسازی و شبیه سازی دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)

mdehnaviihu.ac.ir

منصوره سلیمانی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی-جداسازی و طراحی فرایند دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

soleimanimaut.ac.ir

جلال شایگان

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- محیط زیست استاد، دانشگاه صنعتی شریف

shayegansharif.ir

سهیلا شکرالله زاده

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- جداسازی غشایی، زیست فناوری محیط زیست دانشیار، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

shokrollahzadehirost.ir

احد قائمی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- طراحی فرایند، مدلسازی و شبیه سازی دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

aghaemiiust.ac.ir

حسین قنادزاده گیلانی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- ترمودینامیک و جداسازی استاد، دانشگاه گیلان

hggilaniguilan.ac.ir

محمدنادر لطف اللهی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- نفت و گاز استاد، دانشگاه سمنان

mnlotfollahiyahoo.com

جعفرصادق مقدس

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- پدیده های انتقال استاد، دانشگاه صنعتی سهند

jafar.moghaddassut.ac.ir

کامیار موقرنژاد

رشته تخصصی: مهندسی شیمی-شبیه سازی و مدلسازی استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

movagharnejadyahoo.com

مدیر اجرایی

مریم السادات میرعارفین

انجمن مهندسی شیمی ایران

iache1371yahoo.com

صفحه آرا

ناهید آقامیرزایی

-

n.mirzaee1393gmail.com

ویراستار

ویدا دستمالچی

-

dastmalchividayahoo.com