اصلاح شبکه مبدل‌های حرارتی واحدهای تقطیر پالایشگاه نفت شیراز

نویسنده

چکیده

به منظور کاستن از هزینه محصولات تولیدی، کاهش مصرف انرژی یکی از اولیت‌ها به‌شمار می‌آید. بخش تقطیر پالایشگاه شیراز یکی از مهم‌ترین واحدهای مصرف‌کننده انرژی در پالایشگاه‌هاست. این بخش، شامل واحد تقطیر در اتمسفریک، واحد تقطیر خلأ- واحد گرانروی شکن و واحد تثبیت بنزین است که شبکه مبدل‌های حرارتی آنها به هم مرتبط‌اند. کارهای ارزشمند متعددی در این خصوص انجام شده است، اما به دلیل رویکرد انحصاری صرفه جویی در مصرف انرژی، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های فرایندی و اجرایی، عملاً برخی از این پیشنهادها نتوانسته است مشکلات شبکه مبدل‌های حرارتی این پالایشگاه را رفع کند. از این‌رو، پیشنهادهایی که در این مقاله برای بخش تقطیر ارائه شده، علاوه بر این‌که توانسته صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی بوجود آورد، به لحاظ فرایندی و اجرایی کاملاً امکان‌پذیر است. به دلیل محدودیت‌های زوج تبادل‌گرهای ممنوعه، تعویض پمپ و مسائل مهندسی، دو سناریو برای اصلاح شبکه مبدل‌های حرارتی مبتنی بر آنالیز پینچ و با فرض افت فشار و مقدار ثابت  برابر 9/0، پیشنهاد شده است. نتایج مطالعه و تحلیل شبکه نشان می‌دهد با سرمایه‌گذاری‌های 313000 و 700000 یورویی می‌توان، به ترتیب، به کاهش مصرف انرژی معادل 7/13% و 6/15%، با نرخ برگشت سرمایه 05/1 و 06/1، برای هر یک دست یافت.

کلیدواژه‌ها