پیوندهای مفید

وبگاه انجمن مهندسی شیمی ایران


صفحه اینستا گرام انجمن مهندسی شیمی ایران


کانال تلگرام انجمن مهندسی شیمی ایران


Iranian Journal of Chemical Engineering


Advances in Environmental Technology


Journal of Renewable Energy and Environment


نشریه علمی- پژوهشی" پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر"


نشریه علمی- پژوهشی "علوم و مهندسی جداسازی"


نشریه علمی- ترویجی " شیمی سبز و فناوری های پایدار "


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC)