ژورنال ایستگاه هم افزایی، پژوهش های میان رشته ای، نوآوری و توسعه فناوری کلاب: (با نگاهی به تجربه دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس)

سخن سردبیر

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Journal of Synergy Station, Interdisciplinary Research, Innovation and Technology Development of the Club: (Looking at the experience of the Faculty of Oil, Gas and Petrochemical University of the Persian Gulf)