بانک ها و نمایه نامه ها

نشریه " مهندسی شیمی ایران " براساس آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی است وعنوان و محتوای مجله بر روی لینکهای زیر فهرست می شود