دوره و شماره: دوره 22، شماره 127، خرداد و تیر 1402، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

خشک‌کردن قارچ شیتاکه با استفاده از خشک‌کن ترکیبی هوای گرم- فروسرخ

صفحه 39-54

10.22034/ijche.2022.329279.1179

مطهره دل انگیز؛ مائده شهیری طبرستانی؛ کامیار موقرنژاد


شبیه‌سازی فرایند استانداردسازی اسانس نعناع دشتی با تقطیر جزء‌به‌جزء برای صنایع غذایی و دارویی

صفحه 55-64

10.22034/ijche.2022.331428.1186

علی نیکخواه؛ سرور برکت؛ هانیه امیرصدری نایینی؛ محمد فخرالاسلام؛ محمدتقی عبادی؛ سعید اسدی