دوره و شماره: دوره 22، شماره 131، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1-148 

مقاله پژوهشی

تولید و تأثیر اسیدفسفریک (H3PO4) بر ویژگی‌های کربن فعال حاصل از چوب درخت انجیر

صفحه 9-19

10.22034/ijche.2022.340827.1203

مصطفی خاضع؛ مهدی فاضلی؛ مهراورنگ قائدی؛ اطهرالسادات جوانمرد؛ حکیمه شریفی فرد


مدل‌سازی انتشار ویروس کرونا با استفاده از روش زنجیره‌های مارکوف

صفحه 65-77

10.22034/ijche.2023.375344.1260

محبوبه رحیم دل؛ محمدمهدی کامیابی؛ حدیث اقبالی؛ محمدجواد رحیم دل