دوره و شماره: دوره 22، شماره 130، آذر و دی 1402، صفحه 1-170 
روش‌های کنترل انتقال حرارت در منسوجات تنظیم‌کنندۀ دما

صفحه 43-70

10.22034/ijche.2023.354821.1228

زهرا زارع زاده؛ عارف بشارت؛ میلاد عتیقی؛ شادی زهری؛ زهرا علیزاده؛ مهدی حسن زاده