دوره و شماره: دوره 22، شماره 129، مهر و آبان 1402، صفحه 1-150 
اثر مواد فعال سطحی بر فیلتراسیون خلأ در فرایند آب‌گیری ازدوغاب حاوی کنسانترۀ آهن

صفحه 39-49

10.22034/ijche.2022.348558.1218

سعید حبیبی نژاد؛ سعید غفاری؛ روح الله رضا زاده؛ امیر حاجی زاده؛ محمد مهدی افصحی