دوره و شماره: دوره 22، شماره 128، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1-162