دوره و شماره: دوره 17، شماره 100، آذر و دی 1397 
طراحی خشک‌کن پاششی برای تولید پودر گوجه‌فرنگی

صفحه 74-84

وهب قلعه خندابی؛ علیرضا فضلعلی؛ مجتبی ذوالفقاری