دوره و شماره: دوره 17، شماره 96، فروردین و اردیبهشت 1397 
بررسی روش‌های تصفیه کاستیک مستعمل در صنایع نفت/ گاز و پتروشیمی

صفحه 39-55

زیبا محمدی زاده؛ امیر فرشی؛ سیدجاوید روئیایی؛ نعیمه جدیری