دوره و شماره: دوره 17، شماره 99، مهر و آبان 1397 
جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و شهری

صفحه 54-73

فاطمه نوربخش؛ فهامه ذوالفقارزاده؛ محمد پازوکی؛ محمدجعفر رضایانی