نگاهی به تاریخچه نشریه مهندسی شیمی ایران از آغاز تاکنون

سخن سردبیر

نویسنده


عنوان مقاله [English]

A look at the history of the Journal of Iranian Chemical Engineering from the beginning until now