دوره و شماره: دوره 17، شماره 101، بهمن و اسفند 1397 
افزایش عملکرد خشک‌کن مجتمع مس سرچشمه

صفحه 22-33

غلامعباس پارساپور؛ احسان ارغوانی؛ سعید درویش تفویضی؛ غلامرضا لنگری زاده؛ صمد بنیسی