بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد غشاهای اسمز معکوس صنعتی با تکیه بر زدایش کربنات و بی‌کربنات

نویسندگان

چکیده

در سامانه مورد بررسی، آب لب شور ورودی پس از سختی‌گیری به بخش غشایی وارد شده تا آب یون‌زدایی شده تولید شود. سپس، واحد اسمز معکوس دیگری برای تولید آب مقطر به‌کار گرفته شده است. آشکار است که بخش نهایی به‌عنوان زنجیره اصلی تولید برای تعیین نقطه بهینه، از دیدگاه پارامترها نیازمند بررسی است. در این مجموعه آزمایش پارامترهای دما و فشار بر مبنای فرض‌های تولید تعیین شده و مهم‌ترین شاخص باقی مانده، یعنی pH، برای یافتن بهترین کیفیت در خروجی بررسی شد. طراحی آزمایش بر پایه سامانه اسمز معکوس موجود تدوین، pH ورودی به عنوان مهمترین پارامتر تعیین‌کننده کیفیت محصول انتخاب، و pH و رسانش الکتریکی خروجی به عنوان متغیرهای کلیدی به همراه میزان کربنات و بی‌کربنات به دقت اندازه‌گیری شدند. بنابر نتایج به‌دست آمده در دمای °C 25 و فشار بالادست bar 1/14 در pH ورودی 5/7، خالص‌ترین محصول به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Operating Parameters on Performance of Industral Reverse Smosis Membane with Emphasis on Carbonate and Bi-Carbonate Rejection