بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی استخراج نشاسته از برنج گرده به کمک حلال قلیایی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه استخراج نشاسته از برنج گرده با بهره‌گیری از محلول سدیم هیدروکسید، به‌عنوان حلال، بررسی شده است. آزمایش‌های استخراج در دماهای 20، 30، 40 و 50 درجه سلسیوس انجام و مقدار نشاسته استخراج شده از نمونه‌ها در زمان-های مختلف اندازه‌گیری شده است. تأثیر دما و زمان در غلظت نشاسته استخراج شده مطالعه شده است. طبق نتایج به‌دست آمده، افزایش دما و زمان عملیات استخراج سبب افزایش میزان نشاسته استخراج شده از برنج شده است. مقدار نشاسته استخراج شده توسط شبکه عصبی چند لایه پرسپترون پیش بینی شده است. شبکه عصبی سه لایه 2-13-1 شامل داده‌های ورودی و یک لایه میانی و یک لایه خروجی با 13 نورون لایه میانی، مناسب‌ترین ساختار برای بهینه‌سازی شبکه عصبی بوده است. رگرسیون کل داده‌ها 99646/0 است که تمرکز داده‌ها روی خط 45 درجه به خوبی مشخص است. خطای ریشة مربعی (MSE) برای کل داده‌ها برابر 000066047/0 و خطای ریشة میانگین مربعی (RMSE) برای کل داده‌ها 0081269/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study and Mathematical Modeling of Starch Extraction from Pollen Rice by Alkali Solvent