مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلی‌بوتادی‌ان خاتمه‌یافته با هیدروکسی/ آلومینیم/ آمونیم پرکلرات (AP/Al/HTPB)

نویسندگان

چکیده

خواص عملکردی پیشرانه مانند آهنگ ‌سوزش و ضربة ویژه، بر ‌موفقیت بالستیکی موتور‌های راکت پیشرانه جامد تأثیر زیادی دارد. بین خواص عملکردی با فرایند احتراق پیشرانه رابطة مستقیم برقرار است. عوامل مؤثر بر فرایند احتراق و آهنگ سوزش، شامل پارامترهای وابسته به فرمول‌بندی (ماهیت شیمیایی، مقدار، اندازه و توزیع ذرات مواد اولیه و دیگر پارامترها) و عوامل بیرونی (تأثیر امواج صوتی، شرایط اختلاط، ریخته‌گری و دیگر عوامل بیرونی) است. در این مقاله تأثیر اجزای مختلف فرمول‌بندی پیشرانه جامد مرکب بر پایه پلی‌بوتادی‌ان خاتمه‌یافته با هیدروکسی/ آلومینیم/ آمونیم پرکلرات (AP/Al/HTPB) مانند اکسیدکننده، سوخت فلزی، سیستم بایندر و مواد افزودنی بر فرایند احتراق در مقیاس میکروسکوپی پرداخته شد. عوامل تأثیرگذار بر آهنگ سوزش و سازوکار اثرگذاری آنها تحلیل شده است. بررسی‌ها نشان داد که ارتفاع شعله پیش‌‌اختلاط، شعله نفوذی، غلظت اجزاء در ناحیه نفوذی و مقدار شار گرمایی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر احتراق پیشرانه‌های جامدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Parameters on Burning Rate of Ammonium Perchlorate/ Aluminum/ Hydroxyl Terminated Polybutadiene (AP/ Al/ HTPB) Based Composite Solid Propellants