تخریب داروی مترونیدازول از آب‌های آلوده از طریق نانوفوتوکاتالیست تیتانیوم اکسید / آهن اکسید بر پایه زئولیت کلینوپتیلولایت

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش نانوفوتوکاتالیست ترکیبی تیتانیم اکسید / آهن اکسید بر پایه زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت به روش هم رسوبی شیمیایی سنتز شد. کاتالیست سنتز شده از طریق آنالیزهای XRD،XRF ، FT-IR و FE-SEM مشخصه‌یابی شد. نتایج XRD و FT-IR حضور نانو ذرات آهن اکسید و تیتانیوم را بر سطح زئولیت تأیید کرد. نتایج FE-SEM ضمن تأیید لایه نشانی تیتانیم اکسید و آهن اکسید بر سطح زئولیت، ابعاد تقریبی ذرات نانوفوتوک

کلیدواژه‌ها