بررسی میزان زیست‌توده و محتوای لیپید ریزجلبک‌های بومی در فاضلاب

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به بررسی میزان زیست‌توده و محتوای لیپید ریزجلبک‌های بومی در محیط کشت فاضلاب پرداخته است. میزان زیست‌توده، محتوای لیپید، بهره‌وری زیست‌توده و بهره‌وری لیپید در فازهای مختلف رشد ریزجلبک‌های بومی در محیط کشت فاضلاب اندازه‌گیری شد. بیشینه مقدار زیست‌توده، درصد محتوای لیپید، بهره‌وری زیست‌توده و بهره‌وری لیپید ریزجلبک‌های بومی در فاضلاب خام، به ترتیب، برابر با 1-mg lit 980، 25 درصد، mg lit-1 d-1 4/271، mg lit-1 d-1 53 اندازه‌گیری شد. با توجه به نتایج به‌کارگیری فاضلاب و ریزجلبک‌های بومی به منظور تولید زیست‌سوخت با هدف کاهش هزینه تولید، گزینه مناسبی است.

کلیدواژه‌ها