مدل سینتیکی مصرف هیدروژن برای فرایند هیدروکراکینگ گازوییل خلأ

نویسندگان

چکیده

فرایند هیدروکراکینگ گازوییل خلأ در پالایشگاه نفت برای رسیدن به سوخت پاک و بدون گوگرد از اهمیت بالایی برخوردار است. تهیه و تدوین مدل ریاضی معتبری برای بررسی متغیرهای عملیاتی چون دما، فشار و سرعت فضایی، می‌تواند در شناخت دقیقتر و بهینه‌سازی این واحد، مؤثر باشد. به این ‌منظور، در این تحقیق، برپایة آزمون‌های آزمایشگاهی انجام شده با خوراک هیدروکراکینگ یکی از پالایشگاه‌های کشور و کاتالیست تجاری، مدلی برای برآورد مقدار محصولات سبک و سنگین هیدروکراکینگ، گاز هیدروژن سولفوره و آمونیاک، مقدار آروماتیک محصول و سرانجام، مقدار مصرف هیدروژن، ارائه شده است. نتایج نشان دادند که این مدل می‌تواند متغیرهای یادشده را، به‌ترتیب، با خطای متوسط مطلق 75/10، 1/4، 4/1، 71/27، 54/6 و 99/7 درصد برآورد کند که برای بررسی دقیق اقتصادی و زیست‌محیطی فرایند بسیار مهم است. همچنین آنالیز حساسیت انجام شده توسط مدل، نشان می‌دهد که افزایش شدت سرعت فضایی، افزایش فشار هیدروژن و دما، بر کیفیت محصولات تولیدی، تأثیر بسزایی دارند.

کلیدواژه‌ها