تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتری‌های سربی- اسیدی نوع H و P

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، ظرفیت اولیه و تغییرات ظرفیت باتری‌های Ah32/V12 به ازای شش غلظت مختلف الکترولیت، در محدوده 33/1-15/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب بررسی می‌شود. باتری‌ها با دو جریان تخلیة الکتریکی 2/3 و 8 آمپر در چرخه قرار می‌گیرند. ضریب مصرف مواد فعال مثبت 50 درصد ، مواد فعال منفی 37 درصد است و براساس غلظت سولفوریک اسید موجود در الکترولیت ضریب مصرف اسیدسولفوریک بین 38 و 88 درصد تغییر می‌کند. اگر غلظت اسید 24/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب باشد، ضریب مصرف سولفوریک اسید تقریباً با ضریب مصرف مواد فعال مثبت برابر است. وقتی غلظت اسید کمتر از g.cm-3 24/1 است (ناحیه H)، سولفوریک اسید ظرفیت باتری را محدود می‌کند که این باتری نوع H است. اما وقتی غلظت بیشتر از g.cm-3 24/1 (ناحیه P) باشد، سرب دی اکسید صفحه، ظرفیت باتری را محدود می‌کند و این باتری نوع P است. ثابت شده است که ظرفیت اولیه باتری در ناحیه P، بالاتر از میزان تعیین شده (C0) است اما طول عمر باتری کوتاه است و باید با ولتاژ بالا شارژ (پُر) شود. ولی ظرفیت اولیه در ناحیه H پایین تر از مقدار تعیین شده C0))است، اما طول عمر بسته به جریان تخلیة الکتریکی و غلظت سولفوریک اسید، به طور چشمگیری بیش از 100 چرخه است و امکان شارژ در ولتاژ‌های پایین را فراهم می‌کند. در حالت مدار باز، ولتاژ یاخته‌های شارژ شده با کاهش غلظت سولفوریک اسید کاهش می‌یابد و این امر امکان شارژ باتری در ولتاژ پایین را فراهم می‌آورد، از سولفاته شدن برگشت‌پذیر صفحه‌ها نیز جلوگیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها