بررسی سینیتیک تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در راکتور همزن‌دار در شرایط حجم ثابت

نویسندگان

چکیده

هیدرات‌های گازی از دو دیدگاه ترمودینامیکی و سینتیکی مطالعه می‌شوند. با وجود مطالعات فراوانی که در بخش ترمودینامیکی هیدرات صورت گرفته، سینیتیک هیدرات‌ها نیازمند مطالعه و بررسی‌های بیشتری است. در این کار، تشکیل هیدرات گاز کربن دی اکسید در یک راکتور همزن‌دار، در شرایط دما و حجم ثابت، بررسی شده است. نتایج آزمایشگاهی بیانگر این است که سرعت مصرف گاز در مرحله رشد بلورهای هیدرات، نسبتاً ثابت است. براساس داده‌های آزمایشگاهی به‌دست آمده و با استفاده از مدل سینیتیکی ارائه شده، در هر آزمایش ضریب انتقال جرم تعیین شد. ضریب انتقال جرم با کاهش فشار ناشی از جذب گاز توسط هیدرات، کاهش می‌یابد. بهره‌گیری از نگرش انتقال جرم باعث ساده‌تر شدن معادلات و درنتیجه آسانی پیش‌بینی رشد هیدرات‌های گازی است.

کلیدواژه‌ها