دوره و شماره: دوره 14، شماره 81، مهر و آبان 1394 

سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها

صفحه 6-16

مهناز شاه‌زمانی؛ محمود معصومی؛ روح‌اله باقری


بررسی کاربردهای سوکروز استر اسید چرب در صنایع مختلف

صفحه 36-47

محمدحسین غلامی؛ پریسا خدیوپارسی؛ رضا ضرغامی؛ درسا ترابی


مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از مدل ISCST3 در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز

صفحه 48-56

جواد احمدی؛ داود کاه‌فروشان؛ خالد ظروفچی بنیس؛ اسماعیل فاتحی‌فر