بررسی فرایندهای ناپیوسته اسفنجی شدن پلی استایرن و پلی متیل متاکریلات

نویسنده

چکیده

در این تحقیق، بعد از توضیح مراحل اسفنجی شدن بسپار و مباحث نظری آن، به بررسی مطالعات مختلف پیرامون فرایند اسفنجی شدن پلی استایرن و پلی متیل متاکریلات، با بهره‌گیری از عوامل پف زای متفاوت پرداخته شده است. یکی از روش های معمول بررسی ریخت‌شناسی نمونه های نهایی اسفنج، روش میکروسکوپی الکترونی دینامیکی است. اما این روش اطلاعات دقیقی مرتبط با مراحل اسفنجی شدن بسپار در اختیار قرار نمی دهد. بنابراین، ابزار جدیدی مورد نیاز است تا به کمک آن بتوان اطلاعاتی راجع به تشکیل یاخته، رشد و به هم چسبیدن سلول به‌دست آورد. برای این منظور در این تحقیق روش جدیدی به‌نام فناوری مشاهده ای برای مطالعه و بررسی دینامیک فرایند ناپیوسته اسفنجی شدن معرفی شده و مطالعات مرتبط با درنظر گرفتن پارامترهای مختلف عملیاتی، مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، مشخص شد که متغیرهایی مانند دما، فشار و زمان اسفنجی شدن تاثیر بسزایی در فرایند و نیز کیفیت محصول تولیدی دارد.

کلیدواژه‌ها