مروری بر روش‌های تعیین درصد هیدروژن پارا در خلال فرایند مایع‌سازی

نویسندگان

چکیده

مولکول هیدروژن شامل دو حالت هیدروژن ارتو و هیدروژن پارا است که در هر دمایی با نسبت مشخصی با هم در حالت تعادل‌اند. به منظور جلوگیری از تبدیل کند و گرمازای هیدوژن ارتو به پارا در مخازن ذخیرة هیدروژن مایع، و ممانعت از تبخیر هیدروژن مایع، فرآیند تبدیل در بسترهای کاتالیستی صورت می‌گیرد. هیدروژن ارتو و پارا در خواص فیزیکی، از جمله رسانش گرمایی، فشار بخار، آنتالپی و نیز در طیف سنجی رامان و تشدید مغناطیس هسته و کروماتوگرافی گازی با هم تفاوت دارند. با بهره گیری از اختلاف در این خواص، می توان درصد هیدروژن پارا در هر مرحله از فرایند مایع سازی هیدروژن را تعیین کرد. با توجه به اهمیت تعیین میزان هیدروژن پارا در آزمونهای کنترل کیفیت هیدروژن مایع تولیدشده برای ذخیره سازی، در این مقاله انواع روش‌های اندازه‌گیری درصد هیدروژن پارا بر پایة اختلاف این خواص فیزیکی بیان شده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، روش رسانش گرمایی پر کابردترین شیوه برای تعیین درصد هیدروژن پارا به‌شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها