مطالعه مروری بر روند مهاجرت مواد از بسته‌بندی به داخل ماده غذایی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق از روش‌های شیمیایی برای افزایش بازده حذف آلودگی های کربناتی محلول سدیم آلومینات در فرایند بایر بهره‌گرفته شده است. در آزمایشهای تجربی از باریم آلومینات (Ba2Al2O5)، کلسیم آلومینات (Ca3Al2(OH)12) و سدیم فسفات (Na3PO4) همراه با آهک استفاده شد. بنابر نتایج به‌دست‌آمده، استفاده از باریم آلومینات (Ba2Al2O5) با بازده حذف کربنات معادل 74%، بیشترین کارایی را در میان سایر روش‌ها دارد و کاربرد کلسیم آلومینات با جداسازی 55/34%، کمترین بازده حذف کربنات برخوردار است. بنابر همین نتایج، استفاده از کلسیم و باریم آلومینات بر خلاف روش سدیم فسفات - آهک که با حذف آلومینا همراه است، موجب افزایش میزان آلومینا در محلول سدیم آلومینات نیز شده است. انجام آزمایش روی محلول واحدهای مختلف شرکت آلومینای جاجرم نیز نشان داد که این عملیات با محلول خروجی فرآیند آسیاب تر و ترسیب، به بهترین بازده می‌رسند.

کلیدواژه‌ها