بررسی عوامل مؤثر بر تخریب فوتوکاتالیستی رنگزاهای آزو توسط نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید در محلول‌های آبی

نویسندگان

چکیده

در میان اکسیدهای نیمرسانا، تیتانیم دی‌اکسید به‌دلیل پایداری شیمیایی دامنه‌دار، بهای مناسب و عدم سمیت، به عنوان مناسب‌ترین ماده برای کاربردهای فوتوکاتالیستی محیطی به‌کار گرفته شده است. تحقیقات گسترده نشان داده‌اند که شکل بلوری آناتاز فعالیت فوتوکاتالیستی بیشتری در مقایسه با شکل روتیل دارد. بازده تخریب فوتوکاتالیستی، بسته به این‌که نور به‌کار رفته نور خورشید است یا نور فرابنفش، می‌تواند متفاوت باشد. همچنین، در تخریب رنگزاهای آزو عوامل دیگری چون pH، مقدار فوتوکاتالیست، غلظت اولیه رنگزا، حضور اکسیدکننده، شدت نور و زمان تابش‌دهی، حضور یون‌های معدنی و نوع حلال مؤثرند که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهند که در فرآیند تخریب فوتوکاتالیستی رنگزاهای آزو، ترکیبات حدواسط‌ اصلی شامل مشتقات هیدروکسیلات، آمین‌های آروماتیک، ترکیبات فنولیک و اسیدهای آلی‌اند. در این مقاله، عوامل موثر بر تخریب فوتوکاتالیستی رنگزاهای آزو با گروه‌های عاملی مختلف، با بهره‌گیری از نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید به عنوان فوتوکاتالیست در محلول‌های آبی تحت تابش نور خورشید و فرابنفش بررسی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها