اندازه‌گیری غیرتداخلی غلظت در فرایندهای شیمیایی به روش فلوئورسانی القایی با لیزر

نویسندگان

چکیده

از جمله روش‌های غیرتداخلی که برای اندازه‌گیری غلظت یک جزء خاص در سیال به‌کار می‌رود، فلوئورسانی القایی با لیزر (LIF)1 است. در این روش از یک لیزر به منظور انگیختن جزء موردنظر با خاصیت فلوئورسانی استفاده می‌شود. معمولاً رنگدانه‌هایی مانند رودامین2 یا فلئورسانی3 به‌عنوان ردیاب به کار می‌روند. ردیاب بخشی از انرژی تابشی لیزر را جذب و سپس قسمتی از این انرژی جذب شده را به‌صورت تابش فلوئورسانی با طول موج بالاتر گسیل می‌کند. نور بازتابیده از ردیاب پس از عبور از صافی توسط دوربین CCD دریافت و برای اندازه‌گیری میدان غلظت به ‌کمک نرم‌افزار پردازش می‌شود. فلوئورسانی القایی با لیزر روشی موثر در اندازه‌گیری میدان غلظت و دما در کارهای آزمایشگاهی است. در این مطالعه علاوه بر توصیف فلوئورسانی و خواص آن ابزارهای به‌کار رفته برای اندازه‌گیری غلظت، مبانی نظری و برخی کارهای انجام شده با کمک این روش بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها