دوره و شماره: دوره 7، شماره 34، خرداد و تیر 1387 
3. بررسی تولید پنیسیلین و خالص‌سازی محصول

ایران عالم زاده؛ مهزاد میرزایی؛ اختر کاظمی


7. تعیین و بررسی پارامترهای مؤثر تبدیل سلستین به کربنات استرانسیم

سهرابعلی قربانیان؛ سعیدرضا رادپور؛ علیرضا صالح پور؛ محمدعلی موسویان