دوره و شماره: دوره 7، شماره 33، فروردین و اردیبهشت 1387 
کاربردهای استخراج با آب فوق داغ

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل؛ فرامرز هرمزی


شبیه‌سازی شعله‌های برج سوزا

فاطمه الله دادی خیری؛ محسن دوازده امامی؛ ارجمند مهربانی


فرآیند اکسایش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفیه پساب‌های صنعتی

نظام الدین دانشور؛ سهیل عابر؛ میرسعید سید دراجی؛ محمود زارعی؛ محمدحسین رسولی فرد