دوره و شماره: دوره 7، شماره 36، مهر و آبان 1387 
مقایسه روش‌های نوین زیستی جهت حذف نیتروژن از فاضلاب

حنانه رسولی کناری؛ محمدحسین صراف زاده؛ محمدرضا مهرنیا؛ زینب صالحی