دوره و شماره: دوره 7، شماره 35، مرداد و شهریور 1387 
بررسی اثر تغییر غلظت پپتایزکننده بر حجم منافذ آلومینا

سید حمید جزایری؛ رضا کاظم نژاد؛ سمیه علیجانی؛ امین سالم