دوره و شماره: دوره 21، شماره 123، مهر و آبان 1401، صفحه 1-94 

مقاله مروری

مروری بر دستگاه‌های بازیافت انرژی در شیرین‌سازی آب دریا به‌روش اسمز معکوس

صفحه 74-84

10.22034/ijche.2021.303773.1141

کبری صالحی؛ نادیا اسفندیاری؛ خدیجه شکوهی؛ امیر حسین حقیقی