بررسی آزمایشگاهی تاثیر مایعات یونی بر میزان رشد میکروارگانیسم‌های کاربردی در فرایند ازدیاد برداشت نفت و زیست‌پالایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای، بخش مهندسی، گروه مهندسی شیمی، تهران، ایران

2 دانشجوی رشته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

3 دانشجوی دکتری رشته بیوتکنولوژی

4 رییس شرکت فناوری آتیه پویندگان اکسیر

10.22034/ijche.2021.302627.1138

چکیده

در این تحقیق،تاثیر مایعات یونی در غلظت‌ها و طول زنجیره مختلف بر میزان رشد و عملکرد گونه‌های باکتریایی با قابلیت بکارگیری در فرآنید های ازدیاد برداشت ثالثیه میکروبی نفت، تجزیه زیستی و زیست پالایی برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است. در این جهت، دو مایع یونی با طول زنجیره کربنی متفاوت با نام‌های 1-اوکتا‌دسیل-‌3‌-متیل ایمیدازولیوم‌کلرید و 1-دودسیل-3-متیل ایمیدازولیوم‌کلرید در این تحقیق سنتز شدند و پس از آن، تاثیر غلظت‌‌های متفاوت این مایعات یونی ppm)0،10،25،50،100،200( بر 5 گونه (از خانواده انتروباکتر و باسیلوس) جدا شده از نفت و یا خاک آلوده به نفت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که برای غلظت های بررسی شده مقداری بهینه وجود دارد که در بیشتر موارد مورد بررسی منجر به عملکرد و رشد بهتر میکروارگانیسم‌ها می گردد. این غلظت، برای اکثر گونه‌‌ها بین 10 الی ppm25 و غلظت میکروب‌کش بدست آمده برابر با ppm50 می باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که مایع یونی1-اوکتا‌دسیل-‌3‌متیل-‌ایمیدازولیوم کلرید در بیشتر موارد، عملکرد بهتری در افزایش رشد و عملکرد میکروارگانیسم‌ها، نسبت به 1-دودسیل-3-متیل ایمیدازولیوم‌کلرید، از خود نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory Study of the Effect of Ionic liquids on the Growth Rate of Microorganisms applicable in the MEOR and Bioremediation Processes

نویسندگان [English]

  • P. Sarafzadeh 1
  • Z. Khosravi 2
  • F. Aram 3
  • Ali Zeinilabedini hezave 4
1 Technical & Vocational University
2 Bachelor student in Engineering of Chemical Industry
3 Ph.D. Student of Biotechnology
4 member of Incubation Center of Arak Science and Technology Park
چکیده [English]

For the first time in this study, the effect of ionic liquids in different concentrations and properties on the growth and performance of microorganisms capable to be used for MEOR, biodegradation and bioremediation purposes has been investigated. In this regard, two ionic liquids with different characteristics and chain lengths, namely; 1-octadecyl-3-methylimidozalium chloride and 2-decyl-3-methylimidozalium chloride were synthesized in the laboratory and their effects were investigated in different concentrations (0, 10, 25, 50, 100, 200 ppm) on 5 different bacterial species )including Enterobacter and Bacillus families(, isolated from oil or oil-contaminated soil. The results show an optimum amount of concentration on the top -down curve of the growth and performance of microorganisms in most cases. The maximum the growth rate was obtained for the most species, ranges between 10 and 25PPM and the antibacterial concentration of studied ionic liquids for all species was achieved in 50 ppm. Also, in most cases, 1-octadecyl-3-methylimidozalium chloride was shown to have a greater effect on the growth and yield of all microorganisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ionic Liquids
  • Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR)
  • Bioremediation
  • Biodegradation