دوره و شماره: دوره 21، شماره 121، خرداد و تیر 1401، صفحه 1-110 

مقاله مروری

به‌کارگیری فرایندهای غشایی در تأمین و توسعۀ آب و انرژی پایدار

صفحه 33-54

10.22034/ijche.2021.287383.1116

سحر داودی درزی؛ فرزانه هاشمی نصر؛ فاطمه صادقی؛ امیرحسین خلیلی گرکانی