مروری بر استفاده از تکنولوژی ریزسیالات در ساخت زیست سازه های مهندسی شده قلبی عروقی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

10.22034/ijche.2021.289803.1120

چکیده

در سالهای اخیر، مهندسی بافت قلب از اهمیت ویژهای برخوردار شده‌است زیراکه این بافت توانایی بسیار پایینی در بازسازی خود دارد. به همین علت، در این مقاله به مرور مطالعات اخیر در سامانه‌های آزمایشگاهی توسعه‌یافته برای بهبود روشهای تشخیص و درمان بیماریهای قلب وعروق پرداخته‌شدهاست. در این زمینه روش‌های ریزسیالاتی برای ساخت زیستی سامانههای دارای عملکرد مشابه با بافت قلب وعروق مانند استفاده از رشته‌های میکرونی یا نانویی، الگوسازی در ابعاد میکرونی، و پرینت زیستی سه بعدی با ماده فداشونده و یا همراه با کانال‌های ریزسیالاتی توانایی بسیار خوبی را نشان‌داده‌اند. با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در این زمینه همچنان چالشهایی وجود دارد که در این متن توضیح داده‌شده‌اند. به طور کلی میتوان گفت که تا به امروز روشهای ریزسیالاتی راه را برای همانندسازی بافتهای قلبی عروقی رشدیافته در آزمایشگاه که کاربردهایی مانند سنجیدن اثر داروها و افزایش دانش نسبت به عملکرد ارگانها دارند، هموار کرده است. در آینده چنین سامانه‌های نوین میکروفیزیولوژیکی برای این بافت میتواند امکان گذار از تحقیقات آزمایشگاه به درمانهای بیمارستانی را نیز فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of using microfluidics technology for fabrication of cardiovascular engineered bioscaffolds

نویسندگان [English]

  • S. Khalighi
  • M. Saadatmand
Sharif University of Technology
چکیده [English]

In the recent years, bioengineered cardiac tissues are of particular significance because of the extremely limited ability of the myocardium to self-regenerate. In this article, the recent advancements in the development of experimental in vitro platforms for next generation of the diagnostics and therapy validation are reviewed. Specially, here the present progress of the microfluidics technology application such as micro/nano fibers, micropatterning, and 3D bioprinting with sacrificial material or with microfluidic channels for the development of cardiovascular systems’ biofabrication at the tissue- and organ levels is described. With all the improvements in this field, there are still difficulties in prolonged cells viability, thick tissue fabrication for higher mimicry levels, and scaffolds mechanical stability in vivo. Until now, microfluidic methods pave the way for in vitro recapitulating of cardiovascular tissue for drug testing and providing basic knowledge of organ’s functions. In the future, with novel microphysiological systems, the transition from bench to bedside will be accelerated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microfluidics
  • Cardiovascular Tissue
  • Bio-Printing
  • Vascular Network
  • Tissue engineering