بررسی پارامترهای مؤثر بر ابعاد و توزیع ابعاد ذرات رسوب توریم اکسالات در راکتور همزن‌دار

نویسندگان

چکیده

در چرخه تولید سوخت هسته‌ای توریم، رسوب‌گیری توریم اکسالات با استفاده از اسید اکسالیک، یکی از مراحل اصلی فرآوری به‌شمار می‌آید. در این تحقیق، هدف بررسی تأثیر متغیرهای دمای رسوب گیری، غلظت و دبی مواد، میزان همزدن، زمان و دمای هضم بر ابعاد ذرات توریم اکسالات و توزیع اندازه آن‌هاست. مشاهده شد که با افزایش غلظت و دبی مواد، ابعاد ذرات کمتر و توزیع ابعاد ذرات باریکتر شد. با افزایش میزان همزدن، ابعاد ذرات بزرگتر ولی یکنواختی آن ها ابتدا زیاد و سپس کمتر شد. همچنین با افزایش دمای واکنش و دمای هضم ابعاد ذرات بزرگتر اما یکنواختی ذرات کمتر شد. با تجزیه و تحلیل نتایج دمای بهینه 10 درجه سلسیوس، غلظت و دبی بهینه اکسالات اسید، به ترتیب، 5/1 مولار و mL/min 10 و سرعت همزدن rpm 150 به دست آمد. زمان و دمای بهینه هضم، به ترتیب، 6 ساعت و 75 درجه سلسیوس تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigating on Parameters Affecting the Size and Size Distribution of the Precipitated Oxalate Particle Size in a Stirred Tank Reactor