دوره و شماره: دوره 20، شماره 119، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-84 

سخن سردبیر

سرمقاله: اهمیت توجه به مقطع کارشناسی در آموزش مهندسی

صفحه 6-6

رحمت ستوده قره باغ؛ جعفرصادق مقدس