بهینه‌سازی سامانۀ پیش‌تصفیۀ واحد اسمز معکوس به‌منظور پیش‌گیری از تأثیر کشند قرمز در سواحل خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندس شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه اراک

3 دانشیار مهندسی شیمی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

غلظت بالای جلبک­ها سبب قرمزشدن سطح آب دریا و احتمال تغییر رنگ به زرد، سبز و قهوه‌ای است که در نهایت موجب مرگ و میر بسیاری از آبزیان دریایی می‌شود. گستردگی کشند قرمز باعث آلودگی سطح دریا می‌شود؛ پیش­بینی دقیق این پدیده ممکن نیست. این جلبک‌ها، فیتوپلانکتون‌هایی هستند که غلظتی در حدود 2000 عدد در لیتر دارند که با رشد و تکثیر در خلیج فارس، کدورت آب دریا را به‌شدت بالا برده و واحد­های آب‌شیرین‌کن منطقه را به مشکلاتی از جمله گرفتگی سریع فیلترها و کاهش تولید آب شیرین دچار کرده‌اند. در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازGPS-X 8.0 ، اثر وقوع پدیدۀ کشند قرمز در فرایند متداول پیش‌تصفیۀ واحد اسمز معکوس و هم‌چنین بهینه­سازی فرایند پیش‌تصفیۀ واحد اسمز معکوس با دو روش DAF+DMF و UF+DMF بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان حذف متغیر  TOCدر روش متداول 44% و در دو روش بهینه­سازی شدۀ مذکور به‌ترتیب 95% و 76% و میزان حذف کدورت در روش متداول 18% و در دو روش بهینه‌سازی شدۀ مذکور بهترتیب 94% و 78% است. هم‌چنین با انجام ارزیابی اقتصادی، هزینۀ اجرای روش DAF+DMF، تقریباً 27% کمتر از هزینۀ اجرای روش UF+DMF تخمین زده شد. نتایج نشان می­دهد که روش DAF+DMF در فرایند پیش‌تصفیه، از لحاظ فنی و اقتصادی بهترین عملکرد را در هنگام وقوع کشند قرمز دارد که پیشنهاد می‌‌شود در طراحی واحدهای آب‌شیرین‌کن آب دریا مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of RO Unit Pre-Treatment System to Prevent Red Tide Impact on Persian Gulf Coast

نویسندگان [English]

  • Y. Nasiri 1
  • M. Teimouri 2
  • M. Saberi 3
1 M. Sc. in Chemical Engineerng, Iran University of Science and Technology
2 Ph.D. Student in Chemical Engineering, Arak University
3 Associate Professor of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

High concentrations of algae cause the sea surface to turn red and there is a possibility of discoloration to yellow, green and brown, which has eventually led to the death of many marine aquatic animals. The extent of the red tide has polluted the sea surface, making it impossible to accurately predict this phenomenon. These algae are phytoplankton with a concentration of about 2000 per liter. With the growth and multiplication of these phytoplankton in the Persian Gulf, the turbidity of seawater has increased sharply and desalination units in the region have problems such as rapid clogging of filters and reduced freshwater production. In this research, using GPS-X 8.0 simulator software, the effect of red tide phenomenon on the conventional reverse osmosis unit pre-treatment process and also the optimization of the reverse osmosis unit pre-treatment process with two methods DAF+DMF and UF+DMF are investigated. it placed. The results showed that the removal rate of TOC variable in the conventional method was 44% and in the two optimized methods mentioned was 95% and 76%, respectively, and the turbidity removal rate was 18% in the conventional method and in the two optimized methods mentioned was 94% and 78%, respectively. Also, with the economic evaluation, the cost of implementing the DAF+DMF method was estimated to be approximately 27% lower than the cost of implementing the UF+DMF method. The results show that the DAF+DMF method in the pretreatment process, technically and economically has the best performance when the red tide occurs, which is suggested to be considered in the design of seawater desalination units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pretreatment
  • Red Tide
  • GPS-X
  • Reverse Osmosis
[1]        Nizamabadi, A. A., Kohan doost, M. N., Moradi, S., "Effects of Red Tide on the performance of Kish Island desalination plant", International Conference on Saline Water Treatment, Abbaspour University,29 (4) 97-111, In Persian, (2012).
[2]        Sadeghi, M., "Investigation of the role of industrial pollution in the coastal region of Bandar Abbas in increasing marine tides". 11th Marine Industry Conference, Kish Island, In Persian, (2010).
[3]        Guastalli, R., Simon, F. X., Penru, Y., Kerchove, A., Llorens, J., Baig, S., "Comparison of DMF and UF pre-treatments for particulate material and dissolved organic matter removal in SWRO desalination", Desalination, Vol. 322, pp. 144–150, (2013).
[4]        Plantier, S., Castaing, J. B., Sabiri, N. E., Massé, A., Jaouen, P., Pontié, M., "Performance of a sand filter in removal of algal bloom for SWRO pre-treatment", Desal. Water Treat., Vol. 51, pp. 1838–1846, (2013).
[5]        Brehant, A., Bonne´lye, V., Perez, M., "Comparison of MF/UF pretreatment with conventional filtration prior to RO membranes for surface seawater desalination", Desalination, Vol. 144, pp. 353–360, (2002).
[6]        Zhu, I. X., Bates, B. J., "Seawater Desalination Pretreatment for Harmful Algae Blooms Using Dissolved-Air Flotation", IDA J o u r n a l of Desalination and Water Reuse, Vol. 4, pp. 34–37, (2012).
[7]        Remize, P. J., Laroche, J. F., Leparc, J., Schrotter, J. C., "A pilot-scale comparison of granular media filtration and low-pressure membrane filtration for seawater pretreatment, Desalin", Water Treat. Vol. 5, pp. 6–11, (2009).
[8]        Alshahri, A. H., Fortunato, L., Zaouri, N., Ghaffour, N., Leiknes, T., "Role of dissolved air flotation (DAF) and liquid ferrate on mitigation of algal organic matter (AOM) during algal bloom events in RO desalination", Separation and Purification Technology, Vol. 256, p. 117795, (2021).
[9]        Mahmudi, M., Serihollo, L. G., Herawati, E. Y., Lusiana, E. D., Buwono, N. R., "A count model approach on the occurrences of harmful algal blooms (HABs) in Ambon Bay", The Egyptian Journal of Aquatic Research, Vol. 46, pp. 347-353, (2020).
[10]      Chen, C., Wang, Y., Chen, K., Shi, X., Yang, G., "Using hydrogen peroxide to control cyanobacterial blooms: A mesocosm study focused on the effects of algal density in Lake Chaohu, China", Environmental Pollution, Vol. 272, p. 115923, (2021).
[11]      Qi Li, P. G., Zhang, W., Zheng, Z., Luo, X., "Effects of different metal ions (Ca, Cu, Pb, Cd) on formation of cyanobacterial blooms", Ecotoxicology and Environmental Safety, Vol. 189, p. 109976, (2020).
[12]      Oh, H., Hong Kang, S., Kim, E. J., Hwang, T. M., "CFD modelling of cyclonic-DAF (dissolved air flotation) reactor for algae remova", Engineering Science and Technology, Vol. 22, pp. 477-481, (2019).
[13]      Wang, F. B., "A PDE system modeling the competition and inhibition of harmful algae with seasonal variation", Nonlinear Analysis: Real World Applications, Vol. 25, pp. 258–275, (2015).
[14]      Berktay, A., "Environmental Approach and Influence of Red Tide to Desalination Process in the Middle East Region", International Journal of Chemical and Environmental Engineering, Vol. 2, pp. 183-188, (2011).
[15]      Vafaie, F., Yeganeh, B., "Study of harmful algal blooms (red tide) on the coast, causes and control strategies", Second International Symposium on Environmental Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tus University, In Persian, (2009).
[16]      Manshouri, M., Yeganeh, S. T., "Investigation of the causes of the occurrence of red tide and its control in the waters of the Persian Gulf", Twelfth National Conference on Environmental Health of Iran, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, In Persian, (2009).
[17]      Weinrich, L., "Tampa Bay, Florida (USA) – Non-Toxic Algal blooms and Operation of The SWRO Plant Detailing Monitoring Program for Blooms", American Water, Voorhees, NJ, USA. (2016).
[18]      Lee, Y.G., Kim, S., Shin, J., Rho, H., Lee, Y., Kim, Y., Park, Y., Oh, S. E., Cho, J., Cjon, K., "Fouling behavior of marine organic matter in reverse osmosis membranes of a real-scale seawater desalination plant in South Korea", Desalination, Vol. 485, p. 114305, (2020).
[19]      Villacorte, L. O., "Algal Blooms and Membrane Based Desalination Technology", First Edition, CRC Press/Balkema, pp. 156-184, (2014).
[20]      Schurer, R., Tabatabai, S. A., Villacorte, L. O., Schippers, J. C., Kennedy, M. D., "Three years operational experience with ultrafiltration as SWRO pre-treatment during algal bloom:, Desalination and Water Treatment, Vol. 51, pp. 1034–1042, (2013).
[21]      Villacorte, L. O., Tabatabai, S. A., Anderson, D. M., Amy, G. L., Schippers, J. C., Kennedy, M. D., "Seawater reverse osmosis desalination and (harmful) algal blooms", Desalination, Vol. 360, pp. 61–80, (2015).
[22]      Voutchkov, N., “Seawater Desalination-Costs and Technology Trends”. First Edition, Water Globe Consulting, Stamford, pp. 2-8, (2013).
[23]      "Construction cost data presented in this section 8 from EPA reports", (U. S. EPA, 1980c; U.S. EPA, 1999, 2000a, 2006).