شبیه سازی پیامد ناشی از حریق برای خط لوله گاز با استفاده از نرم افزار PHAST

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

10.22034/ijche.2021.276516.1095

چکیده

استفاده از خطوط لوله، یکی از مهمترین روشهای انتقال گاز است. ایجاد نشتی در خطوط انتقال گاز، باعث خسارتهای مالی و جانی می شود. به همین دلیل دستیابی به اطلاعاتی از قبیل حداکثر شعاع ایمن آتش، انفجار و نشت مواد بسیار ارزشمند است. این اطلاعات، در مقابله با حوادث در شرایط اضطراری نقش مهمی را می تواند بازی کند. در این پژوهش، حریم ایمن برای خط لوله گاز 42 اینچ با استفاده از نرم افزار PHAST ورژن 7.11 مورد مطالعه قرار گرفت. است. بیشترین میزان تشعشع مربوط به حالت افقی و کمترین میزان تشعشع مربوط به حالت عمودی است. جهت عمودی کمترین مسافت تشعشع از منبع انتشار را دارد، در حالیکه جهت افقی با زاویه 45 درجه بیشترین مسافت تشعشع از منبع انتشار را نشان می دهد.نتایج شبیه سازی پیامد کمترین تشعشع را برای محیط های تحت فشار و خطرناک ترین تشعشع برای مناطق خطر نشان داد. برای نمونه، اگر نسبت قطر نشتی به قطر سوراخ مقدار 25/0 و حالت نشتی به صورت افقی باشد. حریم ایمن ناشی ازآتش سوزی برای مناطق خطر، محیط های محصور و محیط های تحت فشار به ترتیب 850، 1070 و 1360 متر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation the Fire Consequence for a gas pipeline using PHAST software

نویسندگان [English]

  • H. Jahedshahraki
  • N. Esfandiari
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The use of pipelines is one of the most important methods of gas transmission. Leakage in gas transmission lines causes financial and life-threatening damages. For this reason, it is very valuable to obtain information such as maximum safe radius of fire, explosion and leakage of materials. This information can play an important role in dealing with accidents in emergencies. In this study, safe privacy for 42-inch gas pipeline was studied using PHAST software version 7.11. The highest amount of radiation is related to the horizontal state and the lowest amount of radiation is related to the vertical state. The vertical direction has the lowest radiation distance from the propagation source, while the horizontal direction at an angle of 45 degrees shows the highest radiation distance from the propagation source. Simulation results showed the lowest radiation outcome for pressurized environments and the most dangerous radiation for hazardous areas. For example, if the ratio of leakage diameter to hole diameter is 0.25 and leakage mode is horizontal. The safety privacy caused by fire for hazardous areas, enclosed environments and pressure environments is 850, 1070 and 1360 meters, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process Evaluation
  • Fire
  • Pipe Line
  • Simulation
  • PHAST software