شبیه‌سازی پیامد ناشی از آتش‌سوزی برای خط لوله گاز با استفاده از نرم‌افزار PHAST

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

خطوط لوله، یکی از مهم‌ترین ابزار انتقال گاز است. ایجاد نشتی در خطوط انتقال گاز، باعث خسارت‌های مالی و جانی می‌شود؛ از همین رو دست‌یابی به اطلاعاتی مانند حد اکثر شعاع ایمن آتش، انفجار و نشت مواد بسیار ارزشمند است و در مقابله با حوادث در شرایط اضطراری نقش مهمی را می‌تواند بازی کند. در این پژوهش، حریم ایمن برای خط لولۀ گاز 42 اینچ با استفاده از نرم‌افزار PHAST ورژن 7.11 مطالعه شد. بیشترین میزان تشعشع مربوط به حالت افقی و کمترین میزان تشعشع مربوط به حالت عمودی است؛ جهت عمودی کمترین مسافت تشعشع از منبع انتشار را دارد، در حالی که جهت افقی با زاویۀ 45 درجه، بیشترین مسافت تشعشع از منبع انتشار را نشان می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی پیامد کمترین تشعشع را برای محیط‌های تحت فشار و خطرناک‌ترین تشعشع را برای مناطق خطر نشان داد. برای نمونه، اگر نسبت قطر نشتی به قطر سوراخ مقدار 25/0 و حالت نشتی به‌صورت افقی باشد. حریم ایمن ناشی از آتش‌سوزی برای مناطق خطر، محیط‌های محصور و محیط‌های تحت فشار به‌ترتیب 850، 1070 و 1360 متر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation the Fire Consequence for a Gas Pipeline Using PHAST Software

نویسندگان [English]

  • H. Jahedshahraki 1
  • N. Esfandiari 2
1 M. Sc. Student of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvasht, Iran
2 Assistan Professor of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvasht, Iran
چکیده [English]

The use of pipelines is one of the most important methods of gas transmission. Leakage in gas transmission lines causes financial and life-threatening damages. For this reason, it is very valuable to obtain information such as maximum safe radius of fire, explosion and leakage of materials. This information can play an important role in dealing with accidents in emergencies. In this study, safe privacy for 42-inch gas pipeline was studied using PHAST software version 7.11. The highest amount of radiation is related to the horizontal state and the lowest amount of radiation is related to the vertical state. The vertical direction has the lowest radiation distance from the propagation source, while the horizontal direction at an angle of 45 degrees shows the highest radiation distance from the propagation source. Simulation results showed the lowest radiation outcome for pressurized environments and the most dangerous radiation for hazardous areas. For example, if the ratio of leakage diameter to hole diameter is 0.25 and leakage mode is horizontal. The safety privacy caused by fire for hazardous areas, enclosed environments and pressure environments is 850, 1070 and 1360 meters, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process Evaluation
  • Fire
  • Pipe Line
  • Simulation
  • PHAST Software
[1]      Shmakov, A. G., Kozlovb, V. V., Litvinenko, M. V., Litvinenko, Y. A., "Effect of inert and reactive gas additives to hydrogen and air on blow-off of flame at hydrogen release from microleakage", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 46, pp. 2796-2803, (2021).
[2]        Parvini, M., Kordrostami, A., "Consequence modeling of explosion at Azad-Shahr CNG refueling station", Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 30, pp. 47-54, (2014).
[3]        Gharagouzlou, E., Parvini, M., "Gas leakage consequence modeling for buried gas pipelines", Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 37, pp. 110-118, (2015).
[4] Bagheri, M., Badri, N., Rashtchian, D., Eghbalian, H., “Determination of Safe Distance for Sour Gas Pipelines Based on Quantitative Risk Assessment”. Iranian Chemical Engineering Journal, 32, pp. 57-71, In Persian, (2013).
[5] Zarei, E., Jafari, M. J., Dormohammadi, A., Sarsangi, V., “The Role of Modeling and Consequence Evaluation in Improving Safety Level of Industrial Hazardous Installations: A Case Study: Hydrogen Production Unit”. Iran Occupational Health, 10 (6), pp. 54-69, In Persian, (2013).
[6] Jafari, M. J., Zarei, E., Dormohammadi, A., “Presentation of a method for consequence modeling and quantitative risk assessment of fire and explosion in process industry (Case study: Hydrogen Production Process)”. Journal of Health and Safety at Work, 3 (1), pp. 55-68, In Persian, (2013).
[7] Kamaei, M., Alizadeh, S. Sh. Keshvari, E., Kheikhah, Z., Moshashaei, P., “Risk assessment and consequence modeling of beleve burst wave of LPG spherical tank in a refinery”. Health and Safety Executive News and Knowledge, 6 (2), pp. 10-25, In Persian, (2016).
[8]        Naemnezhad, A., Akbar Isari, A., Khayer, E., Esfandiari, M., "Consequence assessment of separator explosion for an oil production platform in South of Iran with PHAST Software", Modeling Earth Systems and Environment, Vol. 43, pp. 1-12, (2017).
[9]        Mousavi, J., Parvini, M., “Analyzing effective factors on leakage-induced hydrogen fires”. Journal of Loss Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 40, pp. 29-42, (2016).
[10]      Assi, N., Nabhani, N., "Consequence modeling and evaluation of gas dispersion of ethane export gas line A case study", International conference on the 4th Environmental planning & management, Tehran, Iran, pp.1-8, (2017).
[11]      Witlox, H. W. M., Fernandez, M., Harper, M., Oke, A., Stene, J., Xu, Y., "Verification and validation of PHAST consequence models for accidental releases of toxic or flammable chemicals to the atmosphere", Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 15, pp. 457-470, (2018).
[12]      Nabhani, N., Esfandyari, M., "Analyzing The Consequences of Mixture Release in The South Pars Gas Field Development in Irana Case Study", International Journal of Mechanical and Production Engineering, Vol. 3, pp. 20-23, (2015).
[13] Kariznovi, H., Farshad, A. A., Yarahmadi, R., Khosravi, Y., Yari, P., “Consequence Analysis of fire and explosion of a cylindrical LPG tank in a selected industry of oil and gas”. Iran Occupational Health, 14 (3), pp. 37-45, In Persian, (2017).
[14] Harati, B., Karimi, A., Askari, A., Dehghani, F., Nasrollahi, A., “Modeling and evaluation of safety consequences of propylene oxide leakage, a petrochemical company”. Journal of Health and Safety at Work, 8 (2), pp. 199-209, In Persian, (2018).
[15] Mohamadzade, F., “Checking the document GS EP SAF 253”. ww.mehdiparvini.com, InPersian, (2018).
[16] Jahangiri, M., Noroozi, M. A., Sarbanzadeh, K., “Risk Management and Assessment”., Fanavaran, First Edition, In Persian, (2013).
[17] Mohandesin Moshaver Arman Faraand Parsian, “Consequence Analysis with PHAST”. InPersian, (2018).
[18] Rashtchian, D., “Modeling process events with the help of PHAST and ALOHA”. In Persian (2018).